Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kwekerijmorningglory.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kwekerij Morning Glory uit Aalsmeer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwekerij Morning Glory is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kwekerij Morning Glory.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan  geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kwekerij Morning Glory te mogen claimen of te veronderstellen.

Kwekerij Morning Glory streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Kwekerij Morning Glory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacyverklaring
Kwekerij Morning Glory verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Kwekerij Morning Glory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Kwekerij Morning Glory verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Op de website van Kwekerij Morning Glory  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer via het website analyseprogramma Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website van Kwekerij Morning Glory te analyseren op het bezoek- en klikgedrag van de bezoekers op de website. Kwekerij Morning Glory gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instelling daarvoor aan te passen. Door gebruik te maken van de website van Kwekerij Morning Glory geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hierboven beschreven.